Landelijke uniforme basisscholing

Palliatieve zorg bij mensen met ongeneeslijke kanker

Landelijke uniforme basisscholing

Palliatieve zorg bij mensen met ongeneeslijke kanker

Snel naar: BetrokkenenVoortgang

Maar liefst twee derde van de zorgverleners voelt zich onvoldoende geschoold op het gebied van palliatieve zorg. De huidige zorgprofessionals zijn nog niet of nauwelijks opgeleid in palliatieve zorg tijdens hun opleiding, omdat het geen standaard onderdeel uitmaakte van mbo-, hbo- en wo-opleidingen. O2PZ en velen in het land maken grote stappen in het structureel borgen van palliatieve zorg binnen de zorgopleidingen, zodat toekomstige zorgverleners zich wel voldoende geschoold voelen.

Om snel en direct op de groeiende vraag naar palliatieve zorg in te kunnen spelen, bundelt ScholingPZ de krachten samen met O2PZ, Carend en andere partijen om een landelijke, uniforme basisscholing te ontwikkelen en uit te rollen.

De doelstelling

Het doel van dit project is om een landelijke, uniforme en gedragen basisscholing palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker te ontwikkelen en uit te rollen, zodat in december 2025 3500 zorgverleners getraind zijn. Deze scholing kent drie doelgroepen: verzorgenden, verpleegkundigen en artsen, en omvat zowel de eerste alsook de tweede lijn. Tot slot wordt ook een evaluatiemethodiek ontwikkeld om te kijken wat het effect is van de nieuwe basisscholing.

Tijdens de subsidieperiode wordt de scholing (grotendeels) kosteloos aangeboden. Daarna wordt de scholing ondergebracht bij de bestaande onderwijsaanbieders. Zij dragen dan zorg voor verdere doorontwikkeling, in samenspraak met KWF. De scholing zal worden geaccrediteerd.

Belangrijke uitgangspunten van deze scholing zijn:

 • Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande onderwijsstructuren, organisaties, scholingen en onderwijsmateriaal.
 • Het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 en Kwaliteitskader Palliatieve Zorg 2017, Multidisciplinaire richtlijnen palliatieve zorg (IKNL) worden gehanteerd
 • Patiëntenperspectief wordt meegenomen in het ontwerp, inhoud en aanbieden van de basisscholing.

Betrokkenen

Marjolein van Meggelen is bij dit project betrokken als projectleider. Samen met de projectgroep (onderstaand aangegeven met een asterisk) bereidt zij de bijeenkomsten met de expertisegroep voor. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Paula Broersen, onderwijskundige.

De expertisegroep denkt actief mee over de inhoud en vorm van de scholing, geeft advies over de implementatie en betrekt hun netwerk waar relevant.

Marjolein van Meggelen

De expertisegroep bestaat uit:

 • Arlette Bakker, verpleegkundige, opleider palliatieve zorg, VUmc Academie*
 • Marieke van den Brand, internist ouderengeneeskunde, consulent palliatieve zorg, EPZ Radboud UMC
 • Renée Dubois, ervaringsdeskundige, lid patiëntenpanel Longkanker Nederland
 • Eric Geijteman, internist-oncoloog, Erasmus MC
 • Mirjam Heinsbroek, verpleegkundige, opleider palliatieve zorg, zorgnetwerk Midden-Brabant
 • Anouk Putker, internist-oncoloog i.o., Radboud UMC*
 • Dirk van Rens, verpleegkundig specialist AGZ, Radboud UMC
 • Els Roelofs, kader huisarts palliatieve zorg, LUMC*
 • Eline van der Stoep, specialist ouderengeneeskunde i.o., Marente
 • Paula Broersen, onderwijskundige, Lang Leve Leren

Onafhankelijke onderzoekers Annicka van der Plas en Bregje Onwuteaka Phillipsen ontwikkelen de evaluatiemethodiek.

Voortgang

De landelijke scholing wordt in drie fases vormgegeven en uitgerold. In de eerste fase (Inventarisatie & Analyse) is het huidige scholingsaanbod in kaart gebracht en zijn de kaders van de basisscholing vastgesteld.

In de tweede fase (Ontwerp en Ontwikkeling) worden de wensen en behoeften van de deelnemers geïnventariseerd door middel van een vragenlijst. Deze input neemt de expertisegroep mee bij het vaststellen van de vorm en beoogde eindtermen van de scholing. Naast de deskundigheid van het expertiseteam, het onderzoek uitgevoerd door NFK ‘doneer je ervaring’, en de kaders vanuit het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 en Kwaliteitskader Palliatieve Zorg.

De ontwerp- en ontwikkelfase is momenteel in volle gang. Op basis van deze uitkomsten bekijkt ScholingPZ vervolgens welke huidige basisscholingen (deels) geschikt kunnen zijn om in te zetten voor de landelijke uniforme basisscholing. Er wordt immers zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande onderwijsstructuren, organisaties, scholingen en onderwijsmateriaal. Carend, een platform voor palliatieve zorg, heeft vooruitlopend op dit landelijke programma als pilot een basistraining over palliatieve zorg ontwikkeld die in de zomer van 2022 is onderwezen aan 120 oncologieverpleegkundigen. Deze pilot is geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het landelijke programma.

Naast het samenstellen van de producteisen, worden er ook implementatiescenario’s geschetst voor de landelijke basisscholing. Naar verwachting is de ontwerp- en ontwikkelfase in september 2023 gereed en zullen de eerste scholingen vanaf september 2023 worden aangeboden.

Lees meer over dit project:

Heb je behoefte aan uitgebreidere informatie over de achtergrond van de landelijke uniforme basisscholing “Palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker”? 

Op deze pagina lees je een beknopt overzicht van de aanleiding, ontwikkeling en uitrol van deze scholingen.

Fasering basisscholing palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker

FAQ basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’

De afgelopen maanden hebben we gesproken over de basisscholing met vele professionals en organisaties. In deze gesprekken zien we een aantal vragen steeds terugkomen.

Omdat deze vragen wellicht ook bij u spelen, hebben we ze op deze pagina gebundeld.

Verzoek aan zorgverleners om scholingsbehoefte palliatieve zorg te delen

Om ervoor te zorgen dat de scholingen palliatieve zorg zo goed mogelijk aansluiten op de wensen uit de praktijk, is inzicht in de scholingsbehoefte essentieel. Daarom inventariseert ScholingPZ waar cursisten behoefte aan hebben, zodat de scholing goed aansluit op hun wensen.

Resultaten vragenlijst "scholingsbehoefte palliatieve zorg" bekend

ScholingPZ inventariseerde door middel van een vragenlijst waar (toekomstige) deelnemers van de scholing behoefte aan hebben, om zo de leerbehoefte en voorkeur voor vorm van de scholing op te halen. We delen hier de belangrijkste bevindingen van deze inventarisatie.

Lees meer over de andere projecten:

Docentenprofiel palliatieve zorg

De doelstelling van project één is het opstellen van een docentenprofiel Palliatieve Zorg, dat als kader dient waaraan een docent palliatieve zorg zou moeten voldoen. Potentiële docenten worden hierbij betrokken.

Professionalisering docenten

Alle mbo, hbo en wo opleidingen en alle bij- en nascholingen, dienen te beschikken over professionele en deskundige docenten die kwalitatief goed onderwijs in palliatieve zorg kunnen geven.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Wij versturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste updates rondom het programma. Meld u aan om als eerste op de hoogte te zijn van de voortgang!

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam