Resultaten vragenlijst "scholingsbehoefte palliatieve zorg" bekend

Resultaten vragenlijst "scholingsbehoefte palliatieve zorg" bekend

Om ervoor te zorgen dat de te ontwikkelen basiscursussen palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker voor verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en verpleegkundige specialisten zo goed mogelijk aansluiten op de wensen uit de praktijk, is inzicht in de scholingsbehoefte van deze zorgverleners essentieel.

Daarom inventariseerde ScholingPZ door middel van een vragenlijst waar (toekomstige) deelnemers van de scholing behoefte aan hebben, om zo de leerbehoefte en voorkeur voor vorm van de scholing op te halen. Deze vragenlijst is verzonden en verspreid via de partners van ScholingPZ en via het netwerk van de projectgroep. Vanaf begin maart zijn de resultaten van deze inventarisatie bekend. We delen hier de belangrijkste bevindingen.

Woordwolk met antwoorden van respondenten vragenlijst
Antwoord van verpleegkundigen op vraag: "Wat vind jij in de praktijk lastig of uitdagend aan het geven van zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker?"

De respondenten in een notendop

Respondenten vragenlijst

De leerbehoefte(n)

Voor het invullen van de leerbehoeften is het de respondenten mogelijk gemaakt om een open antwoord in te vullen, zodat er geen sturing vooraf plaatsvond door middel van een meerkeuzeantwoord. De volgende thema’s kwamen hierin naar voren:

Verzorgenden

Verzorgen geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning op het vlak van (emotionele) begeleiding en omgaan met lastige vragen, zoals:

  • Hoe ga ik om met vragen van de patiënt?
  • Emotionele ondersteuning, hoe bied ik dat?
  • Hoe ga ik om met levensvragen waar ik geen antwoord op heb?

Verpleegkundigen

Voor verpleegkundigen kwam de scholingsvraag naar voren op het gebied van communicatie, cultuur, ondersteuning, behandeling & symptoommanagement. Daarnaast is er de wens om meer kennis op te doen op het gebied van tumoren, kanker, behandelingen en de samenwerking tussen de eerste- en tweedelijn. Tot slot kwam ook de vraag naar voren welk aanbod er allemaal is voor patiënten met kanker. Achterliggende gedachte hierbij is het (zeer) grote aanbod op de markt.

Verpleegkundig specialisten en artsen

Verpleegkundig specialisten en artsen geven aan dat de volgende thema’s belangrijk zijn: symptoombestrijding (zowel medisch als niet-medicamenteus), psychologische zorg en zingeving, communicatie, samenwerking, scenariodenken, bespreken en anticiperen en bestraling. Daarnaast is er behoefte aan concrete gespreksstarters: zinnen om in gesprek te komen en te blijven met de patiënt.

Ook werden er vraagstukken uit de praktijk geschetst, waaronder hoe omgaan met curatief doorbehandelen van hoofdbehandelaar, de wensen van de patiënt goed helder krijgen en – als er nog behandeld wordt – hoop op een betere kwaliteit van leven en het levenseinde bespreken.

De gewenste scholingsvorm

Over de gewenste scholingsvorm kwamen grotendeels unanieme antwoorden naar voren. Alle doelgroepen hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een training op locatie of een online cursus die op een zelfgekozen moment kan worden gevolgd. Verzorgenden en verpleegkundigen geven aan een voorkeur te hebben voor dagdelen. Verpleegkundig specialisten en artsen geven aan de voorkeur voor een gehele scholingsdag te hebben.

Maar liefst 97% van alle respondenten geeft aan dat zij open staan om een gedeelte van de scholing met andere doelgroepen te vormen, omdat “men de zorg ook met elkaar doet”. Als voorwaarden worden genoemd dat er goed voorzitterschap is, een duidelijke procesleider wordt aangesteld, en  dat er ook op niveau onderwijs wordt aangeboden.

Vervolgstappen

De resultaten van deze vragenlijst zijn gepresenteerd in de expertisegroep van het project “Landelijke uniforme basisscholing Palliatieve zorg bij ongeneeslijke kanker”. Op basis van de resultaten van de vragenlijst is de opzet van de scholing gemaakt en zijn bestaande leerdoelen aangevuld met de leerbehoefte van de deelnemers. Verder houdt het projectteam rekening met de werksituatie en plek bij de inrichting van de scholing.

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam