Het fundament staat: ontwikkeling basisscholing palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker in volle gang

Het fundament staat: ontwikkeling basisscholing palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker in volle gang

Dank voor uw interesse in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de landelijke uniforme basisscholing ‘palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker’. De afgelopen maanden is een bruisende snelkookpan geweest, waar vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In deze update leest u wat er momenteel speelt op het gebied van:

  • het ontwikkelen van de scholing;
  • het contact met stakeholders;
  • het voorbereiden van de implementatie.
Josefien de Bruin
Projectleider Josefien de Bruin

Het fundament van de scholingen staat

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het schetsen van de grote lijnen van de basisscholing palliatieve zorg bij patiënten met ongeneeslijke kanker. De eindtermen / leerdoelen zijn in de expertisegroep opgesteld op basis van de input van toekomstige deelnemers, het kwaliteitskader palliatieve zorg en het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0, en de NFK-publicatie over de behoefte van de patiënt.

Verder zijn keuzes gemaakt welke vorm van de scholing het best aansluit bij de wensen van de doelgroep. Hierbij is wederom gebruik gemaakt van de input van toekomstige deelnemers, de budgettaire mogelijkheden, laatste onderwijskundige inzichten en de praktijkervaring uit de expertisegroep, rekening houdend met de doelstelling van 3.500 geschoolde zorgverleners tegen het einde van 2026.

Met deze grote lijnen hebben we gesprekken gevoerd met bestaande onderwijsaanbieders (volgend uit de inventarisatie uitgevoerd in september 2022) om te bepalen met welke (online) scholingen als basis wordt doorontwikkeld.

Het onderwijsmateriaal is inmiddels met geïnteresseerde aanbieders gedeeld in twee digitale bijeenkomsten op 20 en 22 juni. Hierin is input opgehaald en zijn gedeelde ervaringen meegenomen.

Vanaf september gaan de eerste scholingen draaien, in samenwerking met regionale partijen. Na deze scholingen worden zowel de lessen van de scholingen als de input uit de demo’s meegenomen in de definitieve scholing.

Intensief contact met landelijke partijen en overlegstructuren

Naast deze interne ontwikkelingen, is er veel contact gezocht en geweest met landelijke partijen en overlegstructuren. Vanaf december is de projectleider, Josefien de Bruin, aangeschoven bij verscheidene partijen om samenwerking te verkennen en te kijken of en op welke manier de scholing zou kunnen aansluiten bij de verschillende achterbannen.

Zo is er actief en positief contact met V&VN afdelingen Oncologie, Longverpleegkundigen en Palliatieve Zorg. Daar is de intentie uitgesproken om samen te werken om deze scholing (h)erkenbaarheid te geven. Naast V&VN, is er ook contact met de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en PalHAG.

Implementatie van de basisscholing wordt geconcretiseerd

Tot slot wordt er druk gewerkt aan het voorbereiden van fase 3: de implementatie. De basisscholing zal nadrukkelijk regionaal geworteld zijn, in nauwe samenwerking met (bestaande) regionale aanbieders.

We werken aan een concreet voorstel hoe de samenwerking met regionale aanbieders er uit kan gaan zien, waarbij we beogen om de regionale en lokale belasting en organisatielast zo klein mogelijk te houden. Dit doen we bijvoorbeeld door voor te sorteren op het inrichten van een landelijk administratiesysteem, zodat inschrijving, accreditatie, certificering en evaluatie niet regionaal uitgevoerd hoeft te worden.

Kortom: de nadruk en focus ligt op samenwerken met regionale partijen en aanbieders, waarbij we de druk op de organisatie van aanbieders zo laag mogelijk houden.

Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van de basisscholing?

Op 28 en 29 juni volgen digitale informatiebijeenkomsten waar wij graag met u in gesprek gaan over het aanbieden van de scholing. Neem bij interesse contact op via scholingpz@amsterdamumc.nl, dan ontvangt u een digitale uitnodiging en programma.

Logo KWF

Contact

Programma Scholing Palliatieve Zorg
Amsterdam UMC, locatie VUmc, Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam  / Postbus 7057 1007 MB Amsterdam